Marketing terytorialny a facebook

Marketing terytorialny a facebook

Marketing jest bardzo rozbudowaną dziedziną wiedzy. Występuje też wiele jego rodzajów. W klasycznych koncepcjach interpretuje się go jako proces zarządzania, który polega na rozpoznawaniu, przewidywaniu i zaspakajaniu potrzeb klientów z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Skupmy się jednak na marketingu terytorialnym, procesie realizowanym przez społeczności lokalne, organizacje publiczne a czasami agencje marketingowe, których głównym celem jest wspieranie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego i kulturowego danego regionu. Ten rodzaj marketingu rozwinął się wraz ze wzrostem konkurencji i współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi regionami, co niejednokrotnie umożliwia im pozyskiwanie czynników rozwoju perspektywicznego. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami przez marketing terytorialny są media społecznościowe, które ze względu na ogromny zasięg wśród użytkowników pozwalają na realizowanie zadań wizerunkowych. W tym celu wykorzystuje się między innymi facebooka, który umożliwia dostarczanie informacji na temat realizowanych projektów w danym regionie oraz przedstawianie danego regionu terytorialnego w atrakcyjnej oprawie. Wykorzystywanie portali społecznościowych w strategiach marketingu terytorialnym pozwala na zwiększanie wiedzy, a tym samym świadomości odbiorców na temat przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych w ramach danego regionu, co pomaga również w budowaniu wirtualnej społeczności. Ponadto kształtują wizerunek regionu jako okolicy, a więc obszaru o unikalnych dla siebie cechach społeczeno-ekonomicznych.